Vedtægter

Vedtægter for Dansk Handicap Forbund Aalborg afdeling

 • 1 Navn og hjemsted
  Stk. 1. Lokalafdelingens navn er Aalborg afdeling.
  Stk. 2. Følgende kommuner hører under lokalafdelingen: Aalborg Kommuner.Stk. 3. Lokalafdelingen hører under Region Nordjylland i Dansk Handicap Forbund.2 Formål
  Stk. 1. Lokalafdelingen har til opgave at fremme forbundets formål inden for sit eget område i overensstemmelse med forbundets vedtægter, herunder at følge op på kongres- og hovedbestyrelsesbeslutninger på lokalt plan.
 • 3 Godkendelse
  Stk. 1. Der kan kun være én lokalafdeling i én kommune. Hovedbestyrelsen træffer beslutning om, at en lokalafdeling kan dække flere kommuner. En lokalafdeling, der dækker flere kommuner, skal arbejde hen imod at oprette en selvstændig lokalafdeling i hver kommune. Lokalafdelingen kan oprette en eller flere lokale undergrupper.
  Stk. 2. Forretningsudvalget kan beslutte, at der kan være mere end én lokalafdeling i én kommune. Disse lokalafdelinger skal i fællesskab stå for al kontakt til kommunen, andre myndigheder, Danske Handicaporganisationers (DH) kommuneafdelinger m.v.Stk. 3. Lokalafdelingens vedtægt må ikke stride mod forbundets vedtægt. De skal for at være gyldige være godkendt af hovedbestyrelsen. Vedtægtsændringer, der ikke strider mod forbundets vedtægt, kan godkendes af landsformanden eller næstformanden.
  Stk. 4. Lokalafdelingens generalforsamling eller bestyrelse kan ikke træffe bestemmelser eller foretage dispositioner, der er i strid med forbundets vedtægt eller med beslutninger, der er truffet af hovedbestyrelsen.
  4 Medlemskontingent
  Stk.1. Medlemskontingentet fastsættes af kongressen og opkræves af hovedkontoret.
  Stk. 2. Medlemmer, som – trods påkrav – er over seks måneder i restance med medlemskontingentet, kan udmeldes af vedkommende lokalafdeling igennem hovedkontoret. Medlemmer, som er over 12 måneder i restance, er at betragte som udmeldt.
 • 5 Generalforsamling
  Stk. 1. Hvert år inden udgangen af april måned afholdes lokalafdelingens ordinære generalforsamling.
  Stk. 2. Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved meddelelse i medlemsbladet “Handicap-nyt” eller ved brev eller i lokalafdelingens medlemsblad. Hovedkontoret og regionsrepræsentanten skal ligeledes varsles. Indvarslingen skal indeholde en foreløbig dagsorden med mindst følgende dagsordenspunkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Beretning
 5. Regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fremtidigt arbejde
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor
 10. Orientering fra regionsrepræsentanten
 11. Eventuelt
  Stk. 3. Kun medlemmer med fysiske handicap har stemmeret på lokalafdelingens generalforsamling og kun ved personligt fremmøde. Dog kan forældre til børn under 18 år optages som stemmeberettigede medlemmer i forbundet gennem lokalafdelingerne. For medlemmer under 15 år udøves medlemsrettighederne af deres nærmeste pårørende eller værgen, jf. forbundets vedtægt § 3, stk. 2.

 

Stk. 4. Alle medlemmer har taleret og er valgbare til tillidshverv. Medlemmer uden handicap får ved tillidshverv samme rettigheder som medlemmer med fysiske handicap, jf. forbundets vedtægt § 3, stk. 3.

Stk. 7. Senest 14 dage efter ordinær generalforsamling indsender formanden til hovedkontoret en kortfattet beretning, underskrevet af formanden, om lokalafdelingens virksomhed i det forløbne år.

 

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan på samme måde indvarsles, når

bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 % af lokalafdelingens

stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret begæring derom.

 • 6 Bestyrelse
  Stk. 1. Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse på mindst fem medlemmer. Disse vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling, således at formand og mindst ét medlem vælges det ene år, og kasserer og mindst to medlemmer vælges det efterfølgende år. (Første gang efter lodtrækning). Ligeledes vælges for et år ad gangen to suppleanter. Genvalg kan finde sted.
  Stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at vælge fem
  bestyrelsesmedlemmer, kan der i en periode gives dispensation af forretningsudvalget til at vælge en bestyrelse på tre medlemmer. Der skal efterfølgende arbejdes på at etablere en fuldtallig bestyrelse.
  Stk.3. Bestyrelsen kan udpege en kontaktperson / kontaktpersoner fra den kommune / de kommuner, der hører under lokalafdelingen og ikke er repræsenteret i bestyrelsen.
  Stk. 4. Lokalafdelingen tegnes af formand eller kasserer.
  Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden – herunder lokalafdelingens opdeling i undergrupper.
  Stk. 6. Be­styrelsen afgør, hvem der skal vælges til Danske Handicaporganisationers (DH) kommuneafdeling, og hvem fra lokalafdelingen, der skal indstilles til valg til DH’s kommunale repræsentationer.
  Stk. 7. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til forbundets kongres, jf. forbundets vedtægt § 8, stk. 2 og 3.
 • 7 Regnskab
  Stk. 1. Lokalafdelingens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
  Stk. 2. Lokalafdelingens bestyrelse skal vælge en uvildig og uafhængig revisor, der skal foretage revision af regnskabet. Modtager lokalafdelingen tilskud m.v., hvortil der er knyttet betingelser til revisor, skal disse betingelser respekteres.
  Stk. 3. Regnskabet fremlægges i revideret stand af kassereren til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
  Stk. 5. Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Til ændring af lokalafdelingens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af lokalafdelingens fremmødte stemmeberettigede deltagere stemmer derfor.
  Stk. 6. På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning om lokalafdelingens virksomhed i det forløbne år.
  Stk. 4. Lokalafdelingen indsender hvert år inden 15. maj det godkendte regnskab til hovedkontoret.
 • 8 Kontakt til hovedbestyrelsen og regionen
  Stk. 1. Hovedbestyrelsen er berettiget til at sende repræsentanter til alle lokalafdelingens møder. Regionsrepræsentanten er berettiget til at deltage i alle lokalafdelingens arrangementer inden for regionens område.
 • 9 Opløsning
  Stk. 1. Forslag til hovedbestyrelsen om lokalafdelingens opløsning skal for at være gyldig vedtages af en generalforsamling med 3/4 majoritet efter forudgående skriftlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel til alle stemmeberettigede medlemmer. Lokalafdelingens endelige opløsning kan kun ske med forretningsudvalgets sanktion. Lokalafdelingen kan ikke udmelde sig af forbundet.
  Stk. 2. Lokalafdelingen kan desuden opløses, hvis dens virksomhed er i afgjort strid med forbundets vedtægt. Afgørelsen påhviler forretningsudvalget, der ligeledes tager bestemmelse om, hvorledes lokalafdelingens aktiver skal afvikles. Forretningsudvalgets kendelse kan indankes for kongressen, jf. forbundets vedtægt § 5, stk. 11.
  Stk. 3. I tilfælde af lokalafdelingens opløsning tilhører samtlige lokalafdelingens
  aktiver Dansk Handicap Forbund. Undtaget er kommunale / regionale og andre
  aktiver, der er ydet som tilskud til bestemte formål, hvor bestyrelsen er forpligtet til at tilbagebetale ikke anvendte midler.
  Stk. 4. I tilfælde af der på ordinær generalforsamling ikke kan oprettes en bestyrelse i lokalafdelingen, kan §5A i hovedvedtægterne tiltrædes fremfor opløsning. Samtidig vælges en formel kontaktperson. En centralafdeling består af et antal lokalgrupper dog minimum 2 stk. i geografisk tilknytning til hinanden. Se mere i vedtægtsfolderen for centralafdelinger.

Disse vedtægter er vedtaget på lokalafdelingens generalforsamling